Svatý týden: Zelený čtvrtek

Dnes je zelený čtvrtek. Zelené pivo? Na oběd špenátová polévka? Kdysi dávno ale Ježíš se svými učedníky slavil svátek nekvašených chlebů. Dopoledne učedníci připravili beránka v horní místnosti v jednom domě ve městě, kde se večer sešli Ježíš s učedníky k poslední večeři.

Před jídlem Ježíš umýval svým učedníkům nohy. Petr namítal, že on mu přece mýt nohy nemůže. Při tomto jídle Ježíš řekl, že ho jeden z učedníků zradí. Zajímavé je, že se verze liší — největší rozdíl je mezi synoptickými evangelii a Janovým evangeliem (úryvek přiložen níže).

V Janově evangeliu Ježíš mluví o spoustě dalších věcech, ale poté se již jde modlit. Říká učedníkům, že přijde chvíle, kdy všichni odpadnou. Petr ale tvrdí, že on nikdy. Ježíš mu odpověděl: „Amen, říkám ti, že ještě dnes v noci, než zakokrhá kohout, mě třikrát zapřeš.“ To už přišli do Getsemanské zahrady, Ježíš je nechal, prosil je, ať s ním bdí, bál se k smrti, byl plný úzkosti, a sám odešel dál, aby se mohl modlit o samotě. Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se: „Otče můj, je-li to možné, ať mě ten kalich mine! Ať se však nestane má vůle, ale tvá.“ Když se vrátil, jeho učedníci spali.

Už byla hluboká noc, možná dokonce k ránu, když přicházel Jidáš s lidmi za svými zády. Domluvil si s nimi znamení, že ten, kterého políbí, je Ježíš. Přišel, políbil ho a Ježíš byl zatčen. Jeden z jeho učedníků usekl někomu ucho, ale Ježíš se ucha dotkl a uzdravil ho.

„[…] Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil; ať se ale naplní Písmo: ‚Ten, který jí se mnou chléb, pozvedl patu proti mně.‘ Říkám vám to už teď, předtím než se to stane, abyste, až se to stane, uvěřili, že já jsem. Amen, amen, říkám vám: Kdo přijímá mého posla, přijímá mě; a kdo přijímá mě, přijímá Toho, který mě poslal.“

Po těchto slovech Ježíš hluboce rozrušen prohlásil: „Amen, amen, říkám vám, že jeden z vás mě zradí.“

Učedníci se začali rozhlížet jeden po druhém, netušíce, o kom to mluví. Jeden z jeho učedníků, ten, kterého Ježíš miloval, ležel u stolu po Ježíšově boku. Šimon Petr mu naznačil, ať se zeptá, o kom to mluvil. Objal ho tedy a zeptal se: „Pane, kdo to je?“

„Ten, komu podám namočené sousto,“ odpověděl Ježíš. Namočil sousto a podal je Jidášovi, synu Šimona Iškariotského. A hned po tom soustu vešel do Jidáše satan.

„Co děláš, dělej rychle,“ řekl mu Ježíš. Nikdo ze stolujících ale nerozuměl, proč mu to řekl. Jidáš měl na starosti pokladnu, a tak si někteří mysleli, že mu Ježíš řekl, ať nakoupí, co je potřeba na svátek, nebo ať dá nějaké peníze chudým.

Jidáš vzal to sousto a hned vyšel ven. Byla noc.


Jan 13,18–30, překlad Bible21

Události dnešního dne v evangeliích:
Matouš 26; Marek 14; Lukáš 22; Jan 13–18


Komentáře

comments powered by Disqus