Svatý týden: Velký pátek

Dnes je ten velký den, Velký pátek, kdy byl Ježíš Kristus ukřižován.

V noci byl zatčen u Getsemanské zahrady a odveden k veleknězi Kaifášovi. Skoro všichni učedníci utekli a nechali ho v tom samotného. Petr šel za ním až na veleknězův dvůr, kde se posadil a čekal, jak to dopadne. Zatím to před veleradou vypadalo všelijak — snažili se najít nějaký důvod, aby mohli Ježíše zabít, předvolávali falešné svědky, až nakonec (když se velekněz ptal, zdali je Mesiáš) Ježíš odpověděl: „Sám jsi to řekl. Říkám vám ale, že napříště uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet na nebeských oblacích.“ To veleknězi stačilo – podle něj se rouhal. Byl odsouzen k smrti.

Zatím Petr seděl mezi lidmi a přišla za ním žena, která tvrdila, že on byl také s Ježíšem. Petr zapřel Ježíše poprvé. U brány ho uviděla jiná žena, která tvrdila totéž, ale on znovu zapíral. Nakonec ho obestoupilo několik lidí a říkali, že i jeho galilejské nářečí ho prozrazuje. Naposledy vykřikl, že Ježíše nezná, a vtom zakokrhal kohout. Petr si vzpomněl na Ježíšova slova: „Než zakokrhá kohout, třikrát mě zapřeš.“ Vyšel ven a hořce se rozplakal.

Když Jidáš viděl, co způsobil svým činem, chtěl vrátit třicet stříbrných, které za udání dostal, ale kněží je nechtěli přijmout, byly to špinavé peníze, Jidáš je odhodil (a kněží je posbírali a koupili za ně pole pro pohřbívání cizinců) a šel se oběsit.

A co se mezitím dělo s Ježíšem? Vrchní kněží ho spoutali, aby ho mohli vydat římskému prokurátoru Pilátu Pontskému. Ten se Ježíše dotazoval, jestli je židovský král, židé se ho ptali, ale on neodpovídal. Když se Pilát dozvěděl, že je Ježíš Galilejec (tedy z Herodova panství), poslal ho za Herodem, který tou dobou pobýval v Jeruzalémě. Ježíš ale nic neřekl ani Herodovi, tak ho Herodes poslal zpátky k Pilátovi. Pilát neshledal Ježíše vinného, bylo to mezi židy, ale měl ve zvyku o svátcích propouštět jednoho vězně, zeptal se tedy lidu, jestli má propustit zločince Barabáše, nebo Ježíše. Lidé nechali propustit Barabáše. Pilát se ptal, co by měl tedy udělat s Ježíšem. „Ukřižovat!“ křičel dav. Když tedy Pilát viděl, že nic nezmůže a že je stále jen větší a větší rozruch, vzal vodu a před zástupem si umyl ruce. „Nejsem vinen krví tohoto muže,“ řekl. „Je to vaše věc!“ Barabáš byl propuštěn, Ježíš zbičován a vydán k ukřižování.

Ježíš nesl kříž na horu Golgotu. Po cestě potkali Šimona Kyrénského, kterého donutili, aby mu s křížem pomohl. Na hoře ho přibili na kříž a nad něj napsali: „Ježíš Nazaretský, král židovský“ (to je ta zkratka INRI, kterou můžeme vidět na nejrůznějších křížích). Když byl křižován, říkal: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!“ Lidé, kteří postávali kolem, se mu smáli. Jestli je Syn Boží, ať tedy sleze z kříže.

Ježíš ale nebyl křižován sám. Po jeho pravici a levici byli dva zločinci. Jeden se posmíval s ostatními, ale ten druhý se Ježíše zastával: „To se ani Boha nebojíš? Máš stejný trest jako on, ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal!“ Potom řekl Ježíšovi: „Vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji.“

Kolem třetí hodiny odpoledne Ježíš vykřikl: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ a zemřel.

V podvečer přišel Josef z Arimatie za Pilátem, aby vyžádal Ježíšovo tělo. Během svátků se totiž nesmělo pohřbívat, dnes měli tedy poslední možnost. Josef tedy vzal Ježíšovo tělo a donesl jej do hrobu ve skále, kde ho s ženami pohřbil.

Události dnešního dne v evangeliích:
Matouš 26–27; Marek 14–15; Lukáš 22–23; Jan 18–19


Komentáře

comments powered by Disqus