Svatý týden: Velikonoční neděle

Dneska ráno jsem ležela v posteli, už se blížila devátá hodina a já musela vstávat, abych stihla bohoslužbu v deset, jenže se mi z postele vůbec vylézt nechtělo. Říkala jsem si, jaké by to bylo, kdyby si Ježíš řekl: „Ještě deset minut.“

V neděli ráno přišly Máří Magdaléna, Johana, Marie Jakubova a Salome k Ježíšovu hrobu, aby jeho tělo pomazaly vonnými mastmi, ale jaké to bylo překvapení, když kámen byl odvalen a Ježíšovo tělo nikde nebylo, v jeskyni byla akorát látka. Vtom se zjevil anděl a řekl ženám, že Ježíš vstal z mrtvých a je na cestě do Galileje, kde se s ním všichni mají setkat.

Ženy pospíchaly, aby tuto radostnou zprávu řekli učedníkům. A po cestě Ježíše potkaly. Zatím ale stráže utíkali do města, aby oznámili kněžím, co se přihodilo. Byli uplaceni, aby říkali, že Ježíšovo tělo bylo ukradeno.

Máří Magdaléna přišla za učedníky, kteří truchlili a naříkali, ale tomu, co jim ona přišla říct, nevěřili. Petr a Jan ale vstali a utíkali se k hrobu přesvědčit sami.

Téhož dne se Ježíš ukázal i Kleofáši a jeho společníkovi po cestě do Emauz. Dva mužové probírali, co se v Jeruzalémě přihodilo, a Ježíš se k nim připojil. Dělal, jakože nic neví, a vyptával se, o čem si to povídají. Ježíš jim potom začal vypravovat, čím vším toto bylo předpovězeno v Písmu už od Mojžíše. Když došli do Emauz, chtěl jít dál, ale oni ho přesvědčili, ať s nimi zůstane přes noc. Když byli za stolem, vzal chléb, požehnal, lámal a podával jim. Až teprve tehdy poznali, že je to Ježíš! Jenže v tu chvíli zmizel.

Kleofáš se svým společníkem se vrátili do Jeruzaléma a vyprávěli učedníkům, co se přihodilo. I Petrovi se už ukázal. Všichni věřili, že opravdu vstal z mrtvých. A v tom okamžiku se ukázal Ježíš jim všem, jen učedník Tomáš tam nebyl. Prohlíželi si ho a dotýkali se ho. Byl to skutečně on! Ježíš! Ježíš je vzkříšen!

Když to vyprávěli Tomášovi, řekl jim: „Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou, dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby, dokud nevložím ruku do jeho boku, nikdy neuvěřím.“ O týden později za ním Ježíš přišel a pobídl jej, aby vložil prst do jeho ran.

Co se ale dělo dál? Je to konec Ježíšova příběhu? Ježíš vstoupil na nebesa a sedí po pravici Boha Otce. Můžeme s ním mluvit, můžeme si s ním povídat a cítit ho, může se nám zjevovat. Navíc nám Bůh seslal Ducha svatého, kterého na nás vylil, aby nám pomáhal. Bůh se o nás stále stará. A když budeme v toto všechno věřit, když budeme věřit, že Ježíš vstal z mrtvých, je Mesiáš, je naším Spasitelem, pak budeme mít život věčný a setkáme se s ním v nebi.

Ježíšův příběh stále trvá.

Nakonec se ukázal jedenácti, když byli spolu u stolu. Vyčítal jim jejich nevíru a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli vzkříšeného.

Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“

Když k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici. Oni vyšli a kázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval Slovo znameními, která je doprovázela.


Marek 16,14–19, překlad Bible21

Události dnešního dne v evangeliích:
Matouš 28, Marek 16, Lukáš 24, Jan 20


Komentáře

comments powered by Disqus