Svatý týden: Zelený čtvrtek

Dnes je zelený čtvrtek. Zelené pivo? Na oběd špenátová polévka? Kdysi dávno ale Ježíš se svými učedníky slavil svátek nekvašených chlebů. Dopoledne učedníci připravili beránka v horní místnosti v jednom domě ve městě, kde se večer sešli Ježíš s učedníky k poslední večeři.

Před jídlem Ježíš umýval svým učedníkům nohy. Petr namítal, že on mu přece mýt nohy nemůže. Při tomto jídle Ježíš řekl, že ho jeden z učedníků zradí. Zajímavé je, že se verze liší — největší rozdíl je mezi synoptickými evangelii a Janovým evangeliem (úryvek přiložen níže).

Svatý týden: Středa

Ježíše se ptali na spoustu věcí. Jaké přikázání je největší? Ježíš k lidem také mluvil v podobenstvích. Potom se ale vydal i s učedníky na Olivetskou horu, po cestě varoval před falešnými proroky, kteří budou tvrdit, že to oni jsou Mesiáš. Z Olivetské hory ještě putovali do Betánie, kde učedníky pohostil Šimon Malomocný. Byla tam žena, která rozbila nádobu s velmi drahou mastí a vylila ji Ježíši na hlavu. Učedníci se rozčilovali nad takovou ztrátou, vždyť se to mohlo prodat a peníze (asi roční plat dělníka) dát chudým. Jenže chudí tu budou vždycky, Ježíše nebudeme mít vždy, když budeme chtít.

Vrchní kněží mezitím stále přemýšleli, jak by se Ježíše zmocnili a jak by ho zabili. Ale báli se, aby mezi lidmi nevypuklo povstání. Události jim ale hráli do karet — Jidáš Iškariotský, jeden z Ježíšových dvanácti nejbližších učedníků, za nimi přišel a domluvil se s nimi, že jim ho za peníze vydá.

Svatý týden: Úterý

Včera Ježíš nechal uschnout fíkovník. Dnes kolem něj šli učedníci znovu — a hle, skutečně byl uschlý a nebyl na něm jediný lísteček, ba dokonce uschnul od samého kořene! Ježíš následně mluví o modlitbě. Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít.