Svatý týden: Velikonoční neděle

Dneska ráno jsem ležela v posteli, už se blížila devátá hodina a já musela vstávat, abych stihla bohoslužbu v deset, jenže se mi z postele vůbec vylézt nechtělo. Říkala jsem si, jaké by to bylo, kdyby si Ježíš řekl: „Ještě deset minut.“

V neděli ráno přišly Máří Magdaléna, Johana, Marie Jakubova a Salome k Ježíšovu hrobu, aby jeho tělo pomazaly vonnými mastmi, ale jaké to bylo překvapení, když kámen byl odvalen a Ježíšovo tělo nikde nebylo, v jeskyni byla akorát látka. Vtom se zjevil anděl a řekl ženám, že Ježíš vstal z mrtvých a je na cestě do Galileje, kde se s ním všichni mají setkat.

Svatý týden: Bílá sobota

Ježíš je mrtev a pohřben.

Všichni jsou doma, protože je sobota – den, který je v Zákoně nařízen jako den odpočinku. Akorát vrchní kněží a farizeové se sešli s Pilátem, protože si pamatovali, jak Ježíš říkal, že třetího dne vstane z mrtvých. Báli se, aby někdo z učedníků nepřišel a Ježíšovo tělo neukradl. Z toho by byl neskutečný skandál! Postavili tedy stráže k jeho hrobu.

Ježíšův hrob je ve skále a zavalen velkým kamenem, tak Židé pohřbívali své mrtvé. Je to kvůli tomu, aby třeba na poušti zvířata v noci tělo nevyhrabala. V našich zeměpisných šířkách zůstal zvyk dávat na židovské hroby kamínky.

Svatý týden: Velký pátek

Dnes je ten velký den, Velký pátek, kdy byl Ježíš Kristus ukřižován.

V noci byl zatčen u Getsemanské zahrady a odveden k veleknězi Kaifášovi. Skoro všichni učedníci utekli a nechali ho v tom samotného. Petr šel za ním až na veleknězův dvůr, kde se posadil a čekal, jak to dopadne. Zatím to před veleradou vypadalo všelijak — snažili se najít nějaký důvod, aby mohli Ježíše zabít, předvolávali falešné svědky, až nakonec (když se velekněz ptal, zdali je Mesiáš) Ježíš odpověděl: „Sám jsi to řekl. Říkám vám ale, že napříště uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet na nebeských oblacích.“ To veleknězi stačilo – podle něj se rouhal. Byl odsouzen k smrti.