Svatý týden: Středa

Ježíše se ptali na spoustu věcí. Jaké přikázání je největší? Ježíš k lidem také mluvil v podobenstvích. Potom se ale vydal i s učedníky na Olivetskou horu, po cestě varoval před falešnými proroky, kteří budou tvrdit, že to oni jsou Mesiáš. Z Olivetské hory ještě putovali do Betánie, kde učedníky pohostil Šimon Malomocný. Byla tam žena, která rozbila nádobu s velmi drahou mastí a vylila ji Ježíši na hlavu. Učedníci se rozčilovali nad takovou ztrátou, vždyť se to mohlo prodat a peníze (asi roční plat dělníka) dát chudým. Jenže chudí tu budou vždycky, Ježíše nebudeme mít vždy, když budeme chtít.

Vrchní kněží mezitím stále přemýšleli, jak by se Ježíše zmocnili a jak by ho zabili. Ale báli se, aby mezi lidmi nevypuklo povstání. Události jim ale hráli do karet — Jidáš Iškariotský, jeden z Ježíšových dvanácti nejbližších učedníků, za nimi přišel a domluvil se s nimi, že jim ho za peníze vydá.

Když pak byl Ježíš v Betanii a stoloval v domě Šimona Malomocného, přišla žena s alabastrovou nádobkou velmi drahé masti z pravého nardu. A když tu nádobku rozbila a vylila na jeho hlavu, někteří se rozhořčili: „K čemu taková ztráta? Ta mast se mohla prodat aspoň za tři sta denárů! Mohlo se to rozdat chudým!“ A hubovali ji.

Ježíš jim ale řekl: „Nechte ji. Proč ji trápíte? Udělala pro mě něco krásného. Chudé tu budete mít vždycky a můžete jim pomáhat, kdykoli budete chtít; mě ale vždycky mít nebudete. Ona udělala, co mohla. Předem pomazala mé tělo k pohřbu. Amen, říkám vám, že kdekoli na celém světě bude kázáno evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku.“


Marek 14,3–9, překlad Bible21

Události dnešního dne v evangeliích:
Matouš 22–26; Marek 12–14; Lukáš 20–21; Jan 12


Komentáře

comments powered by Disqus