Svatý týden: Pondělí

Včera večer na květnou neděli Ježíš odešel se svými učedníky do Betánie, kde přenocoval. Ráno se ale znovu vydali do Jeruzaléma a potkali cestou fíkovník, na kterém nebyl žádný fík, jen listy. Ježíš mu řekl, ať uschne. Proč to udělal?

Když došli do Jeruzaléma do chrámu, uviděl všechny ty obchodníky, kteří měli roztažené své zboží a lidé místo aby se v chrámu modlili, akorát kupovali, prodávali a směňovali. Ježíš je rozehnal. Zlobil se na ně, udělali z domu modlitby doupě lupičů. Potom uzdravoval a činil zázraky. Tehdy si vrchní kněží řekli, že ho musí dostat. Ale jak?

Když druhého dne vycházeli z Betánie, Ježíš dostal hlad. Zdálky uviděl fíkovník s listím, a tak šel k němu, zda by snad na něm něco nenalezl. Když přišel, nenašel na něm nic než listí, protože nebyl čas fíků. Řekl mu: „Ať už z tebe nikdy nikdo nejí ovoce!“ A jeho učedníci to slyšeli.

Tak přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo v chrámě prodávali i kupovali. Zpřevracel stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubic a nikomu nedovoloval ani přenášet zboží přes chrámové nádvoří. Potom je vyučoval: „Není snad psáno, že ‚Můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy‘? Vy jste z něj ale udělali ‚doupě lupičů‘!“

Když to uslyšeli vrchní kněží a znalci Písma, začali hledat způsob, jak ho zničit, protože se ho báli. Všechen zástup totiž žasl nad jeho učením. Večer pak znovu odešli z města.


Marek 11,12–19, překlad Bible21
Paralelně: Matouš 21,12–17; Lukáš 19,45–48


Komentáře

comments powered by Disqus