Svatý týden: Květná neděle

Ježíš vzkřísil Lazara a teď v květnou neděli přijíždí do Jeruzaléma na oslíku, jak bylo prorokováno, vjíždí do svatého týdne, lidé ho vítají, mávají palmovými listy, oslavují ho a baví se, kdo to je. „Ježíš,“ odpovídaly zástupy, „ten prorok z galilejského Nazaretu!“

Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfagé u Olivetské hory, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: „Jděte do vesnice před vámi. Hned tam najdete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. Kdyby vám někdo něco namítal, odpovězte: ‚Pán je potřebuje‘ a hned je pošle.“ To se stalo, aby se naplnilo slovo proroka:

„Povězte Dceři sionské:
Hle, tvůj král přichází k tobě,
mírný, sedící na oslu,
na oslíku, osličím hříbátku.“

Učedníci šli a udělali, jak jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici s oslátkem, položili na ně pláště a posadili ho na ně. Veliký zástup pak prostíral své pláště na cestě a jiní sekali větve ze stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly zepředu i zezadu, volaly:

„Hosana, Synu Davidův!“

„Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!“

„Hosana na výsostech!“

Když vjížděl do Jeruzaléma, ve městě zavládlo vzrušení. Všichni se ptali: „Kdo to je?“ „Ježíš,“ odpovídaly zástupy, „ten prorok z galilejského Nazaretu!“


Matouš 21,1–11, překlad Bible21
Paralelně: Marek 11,6–10; Lukáš 19,35–44; Jan 12,12–19


Komentáře

comments powered by Disqus