Co budeme dělat s tím suchem?

Tiskové zprávy Českého hydrometeorologického ústavu nesou tyto názvy:

— Horké počasí pokračuje, stav sucha už je na více než polovině sledovaných profilů (8. srpna 2018)

— Horké počasí posledních dnů dále prohlubuje stav sucha (1. srpna 2018)

— Déšť skončil, sucho je problém na dlouho (29. května 2018)

Půdním suchem ve vrstvě 0–40 cm je ohrožena valná většina území, z toho velmi ohrožená jsou území jako Hornomoravský úval, severní Čechy, okolí Prahy, část Karlovarského kraje a další. Ve vrstvě 0–100 cm je velmi ohrožená již téměř celá republika, horské oblasti jsou na tom lépe. (ČHMÚ, 2018) Tento problém potom přechází v problém v zemědělství. Setkáváme se s tropickým počasím, horkými vlnami, snížením hladiny podzemních vod, ve vodních tocích jsou malé průtoky (INTERSUCHO, 2018). O suchu informují krajinářské organizace, Lesy ČR, zemědělci, denně mám zaplněný feed na Facebooku „suchými“ články.

alt

Téměř na celý červenec jsem této šílené situaci utekla do Skotska, kde byla zima a takřka neustálé deště. Po návratu domů se ale už dva týdny budím každý den zpocená, nedá se pořádně spát, doma je příšerně, téměř nedýchatelno. Tepelný ostrov města se projevuje na plné obrátky.

Nepochybuji o tom, že lidská činnost má (alespoň do jisté míry určitě) přímý vliv a dopad na klimatickou změnu a vše, čeho jsme nyní svědky. Na druhou stranu, v Bibli čtu následující:

Jestliže budete opravdu poslouchat má přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým svým srdcem a celou svou duší, dám vaší zemi déšť v pravý čas, déšť podzimní i jarní, a budeš sklízet své obilí, svůj mošt a olej a na tvém poli dám růst bylině pro tvůj dobytek; budeš jíst dosyta. Střezte se, aby se vaše srdce nedalo zlákat, takže byste se odchýlili, sloužili jiným bohům a klaněli se jim. To by Hospodin vzplanul proti vám hněvem a zavřel by nebesa, takže by nebylo deště, z půdy by se nic neurodilo a vy byste v dobré zemi, kterou vám Hospodin dává, rychle vyhynuli. (Dt 11,13–17)

Věřím, že co je napsané v Bibli, je pravdivé. Věřím, že Bůh stvořil Zemi a dal nám ji, lidem, do správy, abychom se o ni starali. Když přišel do našeho světa a našich životů hřích, neodejmul ji od nás, i když věděl, že teď bude všechno jinak. Věřím, že Bůh stvořil všechny zákony, kterými se Země řídí, od gravitace přes atmosférické proudění až po migraci živočichů. Věřím ale také, že Bůh je nad celou Zemí, celým světem, nad námi svrchovaný a může do celého zemského systému libovolně zasahovat.

Šalamoun se při posvěcení chrámu modlí za národ Izrael: „Uzavřou-li se nebesa a nebude déšť pro hřích proti tobě, budou-li se modlit obráceni k tomuto místu a vzdávat chválu tvému jménu a odvrátí se od svých hříchů, protože jsi je pokořil, vyslyš v nebesích a odpusť svým služebníkům a Izraeli, svému lidu, hřích; vždyť je vyučuješ dobré cestě, po níž by měli chodit, a dej déšť své zemi, kterou jsi dal svému lidu do dědictví.“ (1Kr 8,35–36)

Vždyť v prvním světě přibývá těch, kteří se odvracejí od Boha, boha mají v zábavě, sexu, partnerce či partnerovi, v hercích, drogách, alkoholu. Svět je plný hříchu. Bůh je naštěstí milostivý a když člověk nebo lid vyzná své hříchy, on je odpustí, neboť za nás všechny a za všechny naše hříchy už zemřel Ježíš. Bohu není tento svět lhostejný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16)

Myslím si, že Bohu nejde o to, aby nás tady všechny uškvařil, ale aby každý člověk uviděl jeho moc a vzdal mu čest a chválu. Člověk přitom Boha může jednoduše vidět v přírodě, která je jednoznačně Božím dílem. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. (Ř 1,20)

Proto si myslím, že nestačí, abychom se my, křesťané, modlili za déšť. Nemyslím si, že je to tak snadné. Podstatné je, aby se lidé odvrátili od jiných bohů, model, od všech nepravostí, co ve svém životě činí. Dobrým příkladem nám buď příběh o suchu a Elijášovi.

Kdysi Izraeli vládl král Achab, který se odvrátil od Hospodina, postavil oltář Baalovi a uctíval jeho. (1Kr 16) Elijáš tedy vyřídil, co mu Bůh jako důsledek řekl: „Jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo.“ Bůh se o Elijáše dál staral, dával mu napít a najíst. Měl přebývat u jedné ženy, která neměla mnoho jídla ani pití a chystala se tak se svým synem umřít, Bůh jí ale přes Elijáše vzkázal: „Mouka ve džbánu neubude a olej v láhvi nedojde až do dne, kdy dá Hospodin zemi déšť.“ (1Kr 17) Sucho trvalo tři roky, ale potom Bůh poslal Elijáše za králem Achabem. Ten se Elijáše zeptal, zdali on působí, že je v zemi sucho a hlad. Elijáš mu odpověděl: „Izraele neuvádím do zkázy já, ale ty a dům tvého otce tím, že opouštíte Hospodinova přikázání a ty že chodíš za baaly.“ Elijáš potom shromáždil Izraelce a vyzval je k radikálnímu kroku – jestliže je bohem Hospodin, ať jdou za ním, jestliže Baal, ať se jednoznačně rozhodnou pro něj. Není možná nějaká dvojakost, je potřeba to žít naplno. Potom se udál souboj, který měl dokázat, kdo z nich je tedy pravý bůh. Když lidé obětují býka oběma bohům, který bůh ho sežehne ohněm, ten je Bohem. Lid vzýval Baalovo jméno dlouho, ale marně. Potom přistoupil Elijáš k Hospodinu a oheň se objevil okamžitě. Když lid vyznával, že Hospodin je Bůh, řekl Elijáš: „Je slyšet hukot deště!“ Nad mořem neviděli žádný oblak, až mráček malinký jako lidská dlaň vystupoval vzhůru. Z toho obláčku že by zapršelo tak, že skončí tříleté sucho? A skutečně – nebe se zachmuřilo, vítr přihnal mraky a spustil se silný déšť. (1Kr 18)

Závěrem bych ráda ještě jednou citovala evangelium: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko.“ (Mt 19,26)


_____

ČHMÚ (2018): Klimatické a půdní sucho, http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/SUCHO/Klimaticke_a_pudni_sucho.html, 9. 8. 2018

INTERSUCHO (2018): 5. srpna 2018, http://www.intersucho.cz/cz/mapy/intenzita-sucha/5-srpen-2018/, 9. 8. 2018


Komentáře

comments powered by Disqus