Svatý týden: Bílá sobota

Ježíš je mrtev a pohřben.

Všichni jsou doma, protože je sobota – den, který je v Zákoně nařízen jako den odpočinku. Akorát vrchní kněží a farizeové se sešli s Pilátem, protože si pamatovali, jak Ježíš říkal, že třetího dne vstane z mrtvých. Báli se, aby někdo z učedníků nepřišel a Ježíšovo tělo neukradl. Z toho by byl neskutečný skandál! Postavili tedy stráže k jeho hrobu.

Ježíšův hrob je ve skále a zavalen velkým kamenem, tak Židé pohřbívali své mrtvé. Je to kvůli tomu, aby třeba na poušti zvířata v noci tělo nevyhrabala. V našich zeměpisných šířkách zůstal zvyk dávat na židovské hroby kamínky.

Proč ale vůbec Ježíš musel zemřít? Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16)

Ježíš je Spasitelem světa. Ježíš spasil každého jednoho z nás. Ježíš za nás zemřel na kříži, abychom nebyli zatraceni. On vykoupil naše hříchy, kvůli kterým jsme měli my zemřít. Tak moc nás miloval, že zemřel místo nás.

Bůh je nekonečně milostivý. Jeho milostí jsme skrze víru spaseni, je to Boží dar. (Efeským 2,8) Ježíš spojil pohany a židy v jedno tělo, jehož je hlavou. Díky němu všichni můžeme přistupovat k Bohu Otci a mít s ním vztah. (Efeským 2,14–19; Efeským 3,12)

Bůh je kůl a Ježíš je super.

Nazítří, po dni příprav, se vrchní kněží a farizeové sešli u Piláta. „Pane,“ řekli mu, „vzpomněli jsme si, že když ten bludař ještě žil, řekl: ‚Po třech dnech vstanu.‘ Nařiď tedy, ať je hrob hlídán až do třetího dne, aby snad nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: ‚Vstal z mrtvých!‘ To by byl ještě horší blud, než ten první!“

„Máte stráž,“ odpověděl jim Pilát. „Jděte a hlídejte, jak umíte.“ A tak šli, zapečetili kámen a obsadili hrob strážnými.


Matouš 27,62–66, překlad Bible21
Také: Lukáš 23,56


Komentáře

comments powered by Disqus